گوشه-فلنج-(-پروفیل-ماستیک-دار-)

گوشه فلنج ( پروفیل ماستیک دار )

گوشه فلنج ( پروفیل ماستیک دار )